Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Obalový dizajn ako súčasť marketingovej a obchodnej stratégie

V dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí obzvlášť platí staré známe – obal predáva! Aj ten najdokonalejší produkt je bez perfektného obalu na trhu veľmi znevýhodnený. Dobrý obal musí plniť viacero funkcií v dokonalej rovnováhe. Musí zaujať, prezentovať, informovať, chrániť. Obal tvorí “šaty produktu”. Oblečte svoje produkty so moderného a príťažlivého šatu!

Obalový dizajn je špecifické odvetvie dizajnu, ktoré vždy rieši komplexnú problematiku marketingu, priemyselného a grafického dizajnu, technologické, logistické a ekonomické obmedzenia. Perfektný obal musí tieto vysoké nároky vždy uspokojiť. V rámci nami poskytovaných služieb Vám ponúkame originálne riešenia obalového dizajnu.

Základné atribúty obalu

Produktový obal plní niekoľko základných funkcií. V spotrebiteľskom obale môžeme za primárnu funkciu považovať pritiahnuť pozornosť, informovať a vyvolať nákup. Medzi sekundárne funkcie môžeme zaradiť ochranu výrobku samotného, dobrú skladovateľnost, odolnosť v stanovených podmienkach a efektívne logistické vlastnosti, ako napríklad optimalizované rozmery subbalení na zníženie prepravných nákladov. Inak povedané - nepotrebujete predsa prepravovať vzduch medzi zle uloženými obalmi produktov!

Konkurencia a zvyklosti

V každom odvetví obalového dizajnu platia určité zvyklosti a špecifiká. Tie sa týkajú najmä typov obalov, ich farebnosti, tvarov, použitého písma a iných atribútov. Typickým príkladom takmer na opačných koncoch môže byť potravinársky a elektotechnický priemysel. Vybočenie zo sektorových zvyklostí môže byť v špecifických prípadoch revolučné a úspešné, experiment tohoto typu je však vhodné pred sériovou produkciou overiť testovaním na spotrebiteľskej vzorke.

Makety a vizualizácie

Tvorba vizualizácií a makiet pripravovaných obalov by mala byť súčasťou kreatívneho procesu tvorby každého obalu. Vizualizácia alebo maketa dokážu v prirodzenejšej forme predstaviť vzhľad nového obalu a poukázať tiež na priestorové vzťahy (napríklad prechod grafického prvku z čelnej plochy na bočnú, cez hranu obalu). Pri navrhovaní obalov preto pripravíme maketu, ktorá priblíži grafický návrh obalu realite.

Testovanie

Súčasťou návrhov nových obalov môže býť aj testovanie na vzorke spotrebiteľov. V zjednodušenej podobe sa dá popísať ako “prispôsobenie” obalu samotnému trhu. Testovanie môže mať rôznu metodiku a rozsah. Cieľom je skupinovým testom štatisticky vybrať víťaza z viacerých verzií návrhov nového obalu alebo obalovej rady. Nie vždy totiž platí, že to čo sa páči marketingovému oddeleniu musí aj fungovať na trhu. Testovanie v značnej miere pomáha objektivizovať prvky dizajnu obalu a prispôsobiť ho reálnym požiadavkám trhu.

Obalový dizajn z našej produkcie

Máme skúsenosti. Poznáme technológie a trendy. Navrhneme Vám optimálne riešenie. Pripravíme skvelé grafické návrhy. V prípade potreby dodáme vizualizácie alebo vyrobíme makety.  Odkonzultujeme technické požiadavky s tlačiarňou. Jednoducho, pomôžeme Vám zvýšiť predaj produktu a upevniť jeho pozíciu na trhu.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna